Extrema Outdoors søknader til Bærum kommune:
Administrasjon og politikere har lite å være stolt av tross nølende nei

Fra min bolig har jeg fri sikt til Kalvøya og området der Extrema Outdoor (EO) hadde sin hovedscene. Dit er det 800 m, så jeg er definitivt også innen høreavstand. Under lydprøvene før EO 2010 ringte jeg den ansvarlige for arrangementet og spurte om det var mulig å dempe lyden slik at bare de som betalte billett, kunne høre den. Svaret etterlot ingen tvil om at jeg bare fikk finne meg i den lydstyrken EO valgte. Siden har jeg arbeidet for å fjerne denne støykilden fra nabolaget.

Heldigvis konkluderte Bærum kommunes FRIKK-utvalg 22. november med å si nei til søknaden om enda et house-party i EO-regi på Kalvøya. Tross resultatet har hverken kommunens administrasjon eller politikere etter mitt syn mye å være stolt av i denne saken. Spørsmålet om EO-arrangement på Kalvøya har vært preget av overflatisk saksbehandling, flåsete politikere, politikere som uttaler seg i strid med fakta og en påfallende nær kontakt mellom søker og saksbehandlere/politikere.

I mitt arbeid mot EO har hovedpoenget vært at den støyen et slikt arrangement på Kalvøya lager, er uakseptabelt. Jeg har konsekvent uttalt meg om lyden jeg hører, ikke om musikken som blir spilt, for Kalvøyas naboer hører ikke musikken, bare bassdelen av den. Videre har jeg pekt på at Kalvøya ikke er egnet for et arrangement som krever så store tekniske installasjoner, og jeg har derfor antydet andre typer arrangementer som kan ta utgangspunkt i øyas egenart.

Dette er min opplevelse av hvordan Bærum kommune har behandlet tre søknader fra EO.

EO 2010: Søkeren spør om støybegrensninger, får ikke svar

EO 2011: Ny tillatelse, men med restriksjoner
 • Latterliggjøring av EO-motstandere
 • Antydning om at støyplagete bør forlate sine hjem til fordel for EO
 • Russebusser verre for politiker enn EO-støy
 • Opplevde svært negative virkninger av støyen, stemte for tillatelse

 • EO 2012: Et nølende nei
 • Målinger viser økt støy, politikerne roser dempet støy
 • Støyen ikke ansett som problem for Kalvøya-naboer, bare for St. Hansfeiring
 • Konsert uten musikere
 • EO vil ikke dempe lyden

  EO's søknader: ny standard for søknader til Bærum kommune

  Nær kontakt mellom EO-representanter og administrasjon/politikere

  Vanskelig å følge den politiske behandlingen via kommunens nettsider

  Formannskapsvedtaket om ett til to store Kalvøya-arrangementer pr. år

  Hva slags festival passer på Kalvøya?

  EO 2010: Søkeren spør om støybegrensninger, får ikke svar

  For EO 2010 har jeg bare søknaden og vedtaksreferatet fra det daværende Levekårsutvalget å holde meg til. Rådmannen gikk inn for tillatelse bl.a. for å "sette Bærum på kartet", og innstillingen ser ut til å ha blitt vedtatt uten særlig debatt. I søknaden spør EO om det er spesielle hensyn som må tas med tanke på støy, men får ikke svar på dette - støy er overhodet ikke nevnt i referatet. I denne sammenhengen er det interessant å vite at ingen av politikerne i det daværende Levekårsutvalget var naboer til Kalvøya. Det samme gjelder så vidt jeg kan finne ut saksbehandlerne i administrasjonen.

  Men støy ble det. Støyen var det ene momentet som gikk igjen i den solide presseomtalen etter EO 2010 var dette. Det andre var narkotikabeslag. Bærum ble definitivt satt på kartet.

  Til oversikt

  EO 2011: Ny tillatelse, men med restriksjoner

  For EO 2011 innstilte Rådmannen på å si nei, bl.a. på bakgrunn av politiets anbefaling. Politikerne ville noe annet - de visste vel bedre enn politiet - og gikk mot Rådmannens innstilling, men med klar melding om at støy- og narkotikaproblemer måtte løses. Behandlingen av søknaden foregikk i to runder, og jeg var til stede som publikum begge ganger.

  Latterliggjøring av EO-motstandere

  Under debatten i det første møtet ble det i et innlegg sagt at flertallet av beboerne i området Sandvika-Blommenholm "neppe hører til målgruppen for festivalen". Dette vakte allmenn latter blant utvalgsmedlemmene. Det er lett å latterliggjøre meningsmotstandere når de ikke kan ta til motmæle.

  Antydning om at støyplagete bør forlate sine hjem til fordel for EO

  I samme innlegg ble det også antydet at med nabovarsel i god tid ville folk kunne reise bort under arrangementet. Det er heldigvis sjelden å høre kommunepolitikere som synes det er greit at kommunens innbyggere må forlate sine hjem på grunn av støy fra et arrangement som EO.

  Russebusser verre for politiker enn EO-støy

  Et av utvalgsmedlemmene mente russebussene var verre der hun bor enn den støyplagen Kalvøyas naboer var utsatt for fra EO. Med et slikt utgangspunkt har det liten hensikt å arbeide mot nye plager, det er alltid noen som har det verre. Det virker også litt rart å bruke ulovlig støy som et argument for å tillate annen støy.

  Opplevde svært negative virkninger av støyen, stemte for tillatelse

  Et av de sterkeste innleggene mot EO kom fra et utvalgsmedlem som hadde vært på besøk i støysonen under EO 2010. Etter en levende beskrivelse av støyens negative virkninger der hun var på besøk, stemte hun for å tillate ny festival. Det syntes jeg var så underlig at jeg pr. e-post spurte hvorfor, og fikk til svar: "Fordi det var ventet av meg". Jeg venter av politikere at de tar selvstendige standpunkt i saker som ikke er knyttet til partiets program.

  Til oversikt

  EO 2012: Et nølende nei

  Målinger viser økt støy, politikerne roser dempet støy

  På møtet i FRIKK-utvalget 22.11.2011 ble støy som problem ikke nevnt i debatten om EO 2012. EO fikk derimot ros for sine tiltak for å dempe støyen, og det ble sagt at dette hadde ført til gode resultater. Lydrapporten fra Brekke & Strand Akustikk viser imidlertid sterkere lyd i 2011 enn året før (sammenliknbare målinger gjort på Nesøya), og denne rapporten var en del av saksdokumentene. Men hvorfor bry seg med fakta? EO skriver jo i sin søknad at de ikke hadde mottatt klager på støyen, og at de derfor med suksess hadde oppfylt kravet om støydemping. Og det er vel ingen grunn til å tro at EO underkommuniserer støyplagen?

  Støyen ikke ansett som problem for Kalvøya-naboer, bare for St. Hansfeiring

  Selv om FRIKK-utvalget ikke anså støyen som noe problem, var flere av utvalgsmedlemmene åpenbart engstelige for at lyd fra EO kunne ødelegge for St. Hans-arrangementer rundt Kalvøya. Hvordan harmonerer dette med å hevde at lyden ikke er noe problem for Kalvøyas naboer hvis arrangementet kunne foregå på andre dager enn St. Hansaften?

  Konsert uten musikere

  I et innlegg ble EO-arrangementet på Kalvøya omtalt som "konsert". Da jeg deltok i omvisning for naboene dagen før 2011-arrangementet (ingen politikere var der), spurte jeg om det ble spilt levende musikk. Det tok litt tid å få EO's representant til å forstå hva som ligger i begrepet "levende musikk", men da det var klargjort, fikk jeg vite at nesten all musikken er "hermetisk". Det fremgår også av presseomtalen at EO's "stjerner" er disc-jockeyer. Hvis dette kan kalles konsert, har begrepet fått et nytt innhold.

  Til oversikt

  EO vil ikke dempe lyden

  På EO's nabo-omvisning dagen før 2011-arrangementet ble det bl.a. orientert om tiltak for å dempe støyen. Antallet scener var redusert, og høyttalerne var snudd vekk fra Sandvika-/Blommenholm-området (dvs. mot Høvik/Strand/Fornebu). Jeg spurte om det kanskje var en ide å dempe lyden i utgangspunktet, slik at den kunne høres på Kalvøya, men ikke hos alle naboene. Da ville man også slippe å anbefale ørepropper for arrangements-deltakerne (det var en stand for dette like ved inngangen). EO avviste ideen som uinteressant.

  Til oversikt

  EO's søknader: ny standard for søknader til Bærum kommune

  Søknadene fra EO er et kapittel for seg. Jeg vet ikke om politikerne i FRIKK-utvalget virkelig har lest årets udaterte søknad på 11 sider. Den setter en ny og lavere standard for søknader til Bærum kommune. For egen del ville jeg svart nei til en slik søknad bare på grunn av søknadens språk og form.

  Etter at Rådmannens innstilling om å si nei til EO 2012 forelå, sendte EO "Mer informasjon Extrema Outdoor 2012?" (10.11.2011, 8 sider) og "Electronica - 2011 kontra 20 år siden ..." (08.11.2011, 6 sider). Disse dokumentene og EO's udaterte brev knyttet til årets skjenkebevilling (4 sider), gir meg inntrykk av en svært useriøs søker. Det samme inntrykket får jeg når et av søknadsvedleggene, "Uteseksjonen 2011" (trolig det mest interessante vedlegget for mange), var fullstendig uleselig slik det ble sendt fra EO. En leselig versjon kom først en drøy måned etter at søknaden var sendt.

  Til oversikt

  Nær kontakt mellom EO-representanter og administrasjon/politikere

  Kontakten mellom administrasjon/politikere og EO's representanter har vært påfallende god. Under første runde av behandlingen av søknaden for 2011 henvendte et av innleggene seg tdirekte til tilhørerne fra EO. Annen runde ble svært lang for de som hadde kommet for å overvære behandlingen av EO-saken, og utvalgslederen unnskyldte seg for dette til EO-tilhørerne. Det satt andre tilhørere der som hadde ventet like lenge, men som ønsket et annet resultat enn det som var vedtatt. Og hva mener EO's leder når hun på EO's Facebookside før møtet 22.11.2011 skriver at hun skal være til stede på møtet og tilføyer: "Måtte Morten (H) og Kari (Ap) "rule" i salen i dag......"

  Til oversikt

  Vanskelig å følge den politiske behandlingen via kommunens nettsider

  På Bærum kommunes nettsider skal det i teorien være mulig å følge behandlingen av en sak. Men da skal man ha god tid og være svært godt orientert. For å få frem alle dokumenter i EO-saken har det f.eks. vært nødvendig å søke i aktuelle felt på Extrema, Kalvøya og Anglen (navnet på EO's daglige leder). Et felles saksnummer som gir alle dokumenter i en sak, ser ikke ut til å finnes.

  Etter vedtaket om å tillate EO 2011 fulgte jeg spent med på postlisten for å lese brevet fra Bærum kommune til EO der vedtaket ble formidlet. Debatten før og etter vedtaket inneholdt nemlig vesentlige opplysninger som ikke sto i selve vedtaket. Noe slikt brev kan jeg fortsatt ikke finne. Selv om EO's søknad også for 2011var nokså spesiell i språk og form, ble den behandlet som søknad, og da skulle den vel ha et formelt svar?

  Til oversikt

  Formannskapsvedtaket om ett til to store Kalvøya-arrangementer pr. år

  Formannskapet behandlet 19.01.2000 store arrangementer på Kalvøya (sak 22/00) og vedtok: "...... Store arrangementer skal begrenses fra ett til to pr. år og bruken av Kalvøya skal i minst mulig grad fortrenge allmennhetens bruk og de frivillige organisasjoners virksomhet. " Gjennom behandlingen av EO's søknader kan man få inntrykk av at formannskapet den gang ønsket at det skal være to store arrangementer årlig på øya. Men vedtakets ordlyd om å begrense kan like gjerne kan tolkes dithen at formannskapet mente store arrangementer ikke passer på Kalvøya.

  Utgangspunktet for diskusjonen i 2000 var Barnas Kulturfestival. Denne festivalen var bygd rundt Kalvøyas egenart og sjenerte overhodet ikke naboene, selv om den varte hele helgen. Formannskapets vedtak bygget på erfaringer fra tilsvarende festival i 1999. Det er underlig at vedtak som ble gjort i tilknytning til en støyfri festival som Barnas Kulturfestival, blir brukt for å tillate noen å arrangere et tretten timers house-party på øya, med et lydnivå som kan høres over store deler av kommunen.

  Til oversikt

  Hva slags festival passer på Kalvøya?

  En festival på Kalvøya må ta utgangspunkt i øyas egenart som naturperle. På og rundt øya er det foreninger og institusjoner som burde kunne få i stand noe slikt. Man ville komme langt bare ved å samarbeide med Bærum Roklubb/Bærum Kajakklubb, som har lokaler på øya, og med Sjøholmen maritime senter og Henie-Onstad Kunstsenter like ved. Frivillige foreninger og organisasjoner ellers i kommunen vil nok også gjerne bidra til en ny type Kalvøya-festival. Med koordinering fra kommunen (man hadde 100.000 kroner å avse til underskuddsgaranti for EO 2010) ville det bli noe nytt og unikt i festivalsammenheng. Hverken Bærum eller landet ellers trenger flere festivaler med rigging av scene(r) og digre høyttalertårn.

  webmaster